The first download may take a long time.
Connecting...
Kiểm soát:
Tiến về phía trước
Đi bộ
Nhảy
Con vịt
Sử dụng
Đổi đội
Hiển thị điểm số
Nói
Nói đội
Bật micro
/Ngọn lửa / Thu phóng
Tải lại
Thả vũ khí hiện tại
Menu mua
... Thay đổi vũ khí

CHOOSE TEAMe 0:00
PLAYER SCORE DEATHS
TR 0 0
CT 0 0
You are in spectator mode. Wait for the next round.
b
a
100
0 / 0
Q1
Y2
J3
P4
G4
H4
j5
c $ 0
f
j
Switched to Burst-Fire mode
b
$ BUY MENU
based on Xash3D FWGS Engine and cs16-client.
Exit to lobby Fullscreen